Begin » Winkel » Algemene voorwaarden Mijn account  |  Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Composiet tuinpalen
Composiet tuinschermen
Composiet schutting
Composiet vlonder
Houten Tuinpalen
Houten Regels en Liggers
Diversen
Nieuw! more
Composiet vlonderplank aluminium plint 3,8x3,8x220cm coffee
Composiet vlonderplank aluminium plint 3,8x3,8x220cm coffee
12.95EUR
Informatie
Wat is composiet?
Foto's & voorbeelden

ONZE ONLINE TUINWINKELS

Bedrijfs informatie
Klantenservice
Bestel informatie
Bezorging
Prijzen en betaling
Veelgestelde vragen
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Onlinecomposietwinkel.nl gevestigd te Lelystad, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52374912.

Artikel 1. Algemeen:
1. Onlinecomposietwinkel.nl is een handelsnaam van B&B Handelsonderneming BV. 
2. Onlinecomposietwinkel.nl, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van composiet tuinartikelen en andere tuingerelateerde artikelen.
3. Onlinecomposietwinkel.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Onlinecomposietwinkel.nl in contact treedt over de totstandkoming van een
Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Onlinecomposietwinkel.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Producten: composiet palen, tuinschermen, planken en andere composiet producten en de bijbehorende materialen hiervoor.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Onlinecomposietwinkel.nl. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Onlinecomposietwinkel.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, internetsite, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Onlinecomposietwinkel.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Onlinecomposietwinkel.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Onlinecomposietwinkel.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Onlinecomposietwinkel.nl en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Onlinecomposietwinkel.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten:
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Onlinecomposietwinkel.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Onlinecomposietwinkel.nl een Order schriftelijk aanvaardt of door Onlinecomposietwinkel.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Onlinecomposietwinkel.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Onlinecomposietwinkel.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Onlinecomposietwinkel.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen:

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Onlinecomposietwinkel.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen:

1. Een door Onlinecomposietwinkel.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Onlinecomposietwinkel.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Onlinecomposietwinkel.nl, op de door die toeleveranciers aan Onlinecomposietwinkel.nl verstrekte gegevens.
2. Indien Onlinecomposietwinkel.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens, hulpmiddelen en het totaal bedrag van de Order in het bezit zijn van Onlinecomposietwinkel.nl.
3. Indien Onlinecomposietwinkel.nl niet binnen 30 dagen levert dan mag de Afnemer de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, tenzij vooraf specifiek een andere levertijd is overeengekomen.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort minus de door Onlinecomposietwinkel.nl gemaakte kosten, schaden en interessen.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Onlinecomposietwinkel.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico:
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Onlinecomposietwinkel.nl de wijze van verzending. Normaliter vindt de levering plaats met een vrachtwagen met kooiaap of er wordt met de hand gelost.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres, of zoals vermeld artikel 7.3, ter ontvangst worden aangeboden.
3. De goederen worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek van het leveringsadres.
4. Onlinecomposietwinkel.nl levert in principe af op het leveringsadres, echter het is mogelijk dat de vrachtwagen niet alle adressen kan bereiken. Onlinecomposietwinkel.nl is niet gehouden te controleren of levering op het leveringsadres mogelijk is. Dit is namelijk naar inzicht van de vrachtwagenchauffeur ter plaatse. Er dient rekening gehouden te worden met een vrachtwagen plus oplegger van ongeveer 18 meter en indien deze niet bij het afleveradres kan komen wordt het materiaal zo dichtbij mogelijk neergezet.
5. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Afnemer is verplicht de geleverde bestelling te controleren op eventuele schade en na te tellen. Bij schade of een niet juist geleverde bestelling dient de Afnemer hier direct bij de chauffeur melding van te maken.

Artikel 8. Retourgarantie:
Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan Onlinecomposietwinkel.nl te retourneren. Onlinecomposietwinkel.nl zal als dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende voorwaarden:
1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
2. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor retourzending.
3. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, dit is alles naar inzicht van de fabrikant.
4. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Onlinenatuursteenshop.nl zijn;
5. De kosten van de retourzending zijn voor Afnemer;
6. Wanneer u uw bestelling wilt retourneren dan kunt u contact opnemen met info@onlinecomposietwinkel.nl  om ons op de hoogte te stellen. Onlinecomposietwinkel.nl kan het retourneren niet verzorgen doordat wij niet beschikken over eigen transport.
7. Bestellingen die geretourneerd worden, moeten worden afgeleverd op onderstaand adres en op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur:

B&B Handelsonderneming OPSLAG
Kaapstanderweg 41
8243 RB Lelystad

Artikel 9. Verzuim/ontbinding:
1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Onlinecomposietwinkel.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Onlinecomposietwinkel.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Onlinecomposietwinkel.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Onlinecomposietwinkel.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Onlinecomposietwinkel.nl op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Onlinecomposietwinkel.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Onlinecomposietwinkel.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Onlinecomposietwinkel.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Onlinecomposietwinkel.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Garanties:

1. Indien Onlinecomposietwinkel.nl Producten aan Afnemer aflevert, die Onlinecomposietwinkel.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Onlinecomposietwinkel.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Onlinecomposietwinkel.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, direct bij levering aan de bezorger worden gemeld, tevens dient de afnemer Onlinecomposietwinkel.nl binnen 3 dagen in te lichten over het gebrek. Reclamaties welke door Onlinecomposietwinkel.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Onlinecomposietwinkel.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 11. Prijzen:

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Onlinecomposietwinkel.nl, uitgedrukt in Euroís, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Onlinecomposietwinkel.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Onlinecomposietwinkel.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Onlinecomposietwinkel.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 12. Betaling:

1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, voorafgaand aan de levering aan Onlinecomposietwinkel.nl betalen. Alle betalingen zullen op de ING bankrekening van B&B Handelsonderneming, 5984544 worden gedaan.
2. Alle door Onlinecomposietwinkel.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Onlinecomposietwinkel.nl op te schorten.
3. Indien Afnemer jegens Onlinecomposietwinkel.nl in verzuim is, is hij verplicht Onlinecomposietwinkel.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Ä 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5. Indien Onlinecomposietwinkel.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring:

1. Onlinecomposietwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2. Onlinecomposietwinkel.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke kleurafwijkingen van geleverd materiaal ten opzichte van de afgebeelde foto's op de website van Onlinecomposietwinkel.nl.
3. Onlinecomposietwinkel.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Onlinecomposietwinkel.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Onlinecomposietwinkel.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan
5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Onlinecomposietwinkel.nl, zal Afnemer Onlinecomposietwinkel.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Onlinecomposietwinkel.nl alle schade vergoeden die Onlinecomposietwinkel.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Overmacht:
1. Indien Onlinecomposietwinkel.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Onlinecomposietwinkel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onlinecomposietwinkel.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verplichtingen van Afnemer:
1. Afnemer zal aan Onlinecomposietwinkel.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Onlinecomposietwinkel.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Onlinecomposietwinkel.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Onlinecomposietwinkel.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Onlinecomposietwinkel.nl in rekening te brengen.

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen:
1. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlinecomposietwinkel.nl.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Fouten en misstelingen voorbehouden.
Winkelwagen more
Uw winkelwagen
is leeg
Onlinecomposietwinkel.nl
Onlinecomposietwinkel.nl
Klik om ons te leren kennen!
Bestsellers
01.Composiet vlonderplank clip + schroef RVS
02.Composiet vlonderplank 2,1x15x400cm antraciet
03.Worteldoek
04.Composiet vlonderplank 2,1x15x400cm oud grijs
05.Hoekprofiel Antraciet Zwart 4x4x300 cm 80567
06.Hoekprofiel Bruin 4x4x300 cm 80563
07.Hardhouten paal 6x6x275cm
08.Vlonderplank Carmen Walk Bruin 2,5x16x400 cm 80109
09.Regels 1,9 x 4,6 x 210 cm ( 5 stuks )
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om het artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken

Toon alle produkten
Composiet
Composiet tuinschermen
Composiet hout
Composiet schuttingen
Composiet vlonders
Composiet vlonderplanken
Terras composiet
Terrasplanken composiet
Composiet terrasplank
Composiet planken
Composiet vlonderdelen
Kunststof planken
Kunststof schutting
Kunststof vlonderplanken
Kunststof tuinscherm
Rabatdelen kunststof
Terrasplanken kunststof


Zoekmachine Optimalisatie door 24orange.nl internet marketing
2007-2012 Copyright Online Composiet Winkel